water

[ˈwɔːtə(r)] [ˈwɔːtər]

n. 水,雨水;水域,(江、河、湖、海等)大片的水;(某个国家的)领海,海域(waters);不明朗(或未知的、困难、危险等)局面(waters);羊水(waters);(湖、海的)水面;水位;乘船,走水路

v. 给……浇水,灌溉;给…...水喝,饮(动物);(风等使眼睛)流泪;流口水;(江河)流经并给(某地区)供水;加水冲淡,稀释

【名】 (Water)(英)沃特(人名)

[ 复数:waters 第三人称单数:waters 现在分词:watering 过去式:watered 过去分词:watered]

  字母排序
  A
  B
  C
  D
  E
  F
  G
  H
  I
  J
  K
  L
  M
  N
  O
  P
  Q
  R
  S
  T
  U
  V
  W
  X
  Y
  Z
  2023-04-02 03:18:46 2023-04-02 02:18:46 2023-04-02 03:47:14 2023-04-02 04:05:37 2023-04-02 02:00:04 2023-04-02 01:54:51 2023-04-02 03:33:33 2023-04-02 04:11:30 2023-04-02 03:29:58 2023-04-02 02:22:04 2023-04-02 02:37:01 2023-04-02 02:35:13 2023-04-02 02:35:55 2023-04-02 02:15:21 2023-04-02 02:51:08 2023-04-02 03:09:09 2023-04-02 03:26:48 2023-04-02 04:02:12 2023-04-02 03:02:09 2023-04-02 03:18:47